1. Ο παρών διαδικτυακός τόπος (https://www.fun-promotion.gr) ανήκει στην ομόρρυθμη εταιρία με την επωνυμία «Χατζημιχαήλ Μαρία & Σια Ο.Ε.» που εδρεύει στις Αχαρνές Αττικής (Μαιάνδρου 23) και εκπροσωπείται νόμιμα (εφεξής, εταιρία) και λειτουργεί υπό τους παρακάτω όρους χρήσης, οι οποίοι τίθενται άμεσα εν ισχύ στο σύνολό τους. Ο χρήστης/επισκέπτης των ιστοσελίδων του διαδικτυακού τόπου καλείται να διαβάσει προσεκτικά τους παρόντες όρους και να παραμείνει στον διαδικτυακό τόπο μόνον εφόσον τους αποδέχεται πλήρως.
2. Τα δικαιώματα επί του περιεχομένου (λ.χ. προγράμματα, σχέδια, σήματα, πληροφορίες, δεδομένα) του διαδικτυακού τόπου ανήκουν αποκλειστικά στην εταιρία ή στον δικαιούχο τους και προστατεύονται κατά περίπτωση από Ελληνικούς ή διεθνείς νόμους, διατίθενται δε στους επισκέπτες του διαδικτυακού τόπου αυστηρά για πληροφόρησή τους δηλ. για άμεση, προσωπική, μη κερδοσκοπική χρήση.
3. Λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα της εταιρίας ή τρίτων για προϊόντα ή υπηρεσίες, συνιστούν αποκλειστικά δικαιώματα των δικαιούχων αυτών και η εμφάνισή τους στο διαδικτυακό τόπο δεν αποτελεί μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας χρήσης τους. Το περιεχόμενο του παρόντος διαδικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία των δικαιούχων των διακριτικών γνωρισμάτων ή κατατεθειμένα σήματά τους ή ανάλογα δικαιώματα της εταιρίας και προστατεύονται από τις ειδικές διατάξεις του ελληνικού ή του ευρωπαϊκού δικαίου και διεθνών συμβάσεων. Κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει συνολικά ή μερικά αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να «φορτωθεί», να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Ο επισκέπτης/χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν του παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγει, αντιγράφει, πωλεί, μεταπωλεί ή/και εκμεταλλεύεται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο συνολικά ή μερικά το περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου και συνεπώς απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του περιεχομένου αυτού του δικτυακού τόπου. Εξαίρεση του παρόντος όρου προϋποθέτει προηγούμενη γραπτή άδειας της εταιρίας.
4. H εταιρία καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε το περιεχόμενο, οι πληροφορίες και τα στοιχεία που εμφανίζονται στο διαδικτυακό τόπο να είναι ακριβή και αληθή, δεν φέρει, όμως, ευθύνη για την αξιοπιστία, πληρότητα ή επικαιρότητα τους. Η εταιρία παρέχει το περιεχόμενο χωρίς οποιαδήποτε εγγύηση, διατυπωμένη ή υπονοούμενη, ενώ μεριμνά για ικανοποιητική ποιότητα, καταλληλότητα, απαραβίαστο της συμβατότητας, ασφάλεια και ακρίβεια. Η εταιρία δεν φέρει ευθύνη για απαιτήσεις αστικής ή ποινικής φύσης ούτε για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση) προς επισκέπτες/χρήστες του δικτυακού τόπου ή τρίτους, από αιτία που αφορά τη λειτουργία ή μη ή τη χρήση του δικτυακού τόπου ή πληροφορίες που διατίθενται σε αυτόν ή από ενδεχόμενες μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα, υπηρεσίες ή πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.
5. Στο διαδικτυακό τόπο της εταιρίας συμπεριλαμβάνονται διαφημίσεις, οι οποίες υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης, εκτός αν ρητά εξαιρείται η εφαρμογή τους. Ο επισκέπτης/χρήστης των ιστοσελίδων/υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου κατανοεί και αποδέχεται ότι το σύνολο των ιστοσελίδων της εταιρίας παρέχεται «όπως είναι», χωρίς ευθύνη σχετική με την περιορισμένη χρονική διάρκεια, τη διαγραφή, την κακή απόδοση ή την αδυναμία ηλεκτρονικής αποθήκευσης πληροφοριακών δεδομένων (data) των επισκεπτών/χρηστών.
6. Ο επισκέπτης/χρήστης φέρει την αποκλειστική ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες του παρόντος διαδικτυακού τόπου και η σχετική πρόσβαση μπορεί να απαιτεί την καταβολή τελών σε τρίτους φορείς (π.χ. πάροχους υπηρεσιών διαδικτύου, χρέωση χρόνου παραμονής στο διαδίκτυο), την αποκλειστική ευθύνη πληρωμής των οποίων έχει ο επισκέπτης/χρήστης. Ο ίδιος ομοίως είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την επάρκεια του εξοπλισμού του με τεχνολογικά μέσα που του επιτρέπουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες του παρόντος διαδικτυακού τόπου.
7. Η χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους. Ο επισκέπτης/χρήστης του διαδικτυακού τόπου υποχρεούται να χρησιμοποιεί το δικτυακό τόπο της εταιρίας σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους χρήσης απέχοντας από πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία στον διαδικτυακό τόπο, να επηρεάσουν αρνητικά ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών της εταιρίας.
8. Ο παρών διαδικτυακός τόπος ενδέχεται να εμπεριέχει παραπομπές (συνδέσμους) σε δικτυακούς τόπους τρίτων, για τους οποίους η εταιρία ουδεμία ευθύνη φέρει για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων τους ή για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από τη χρήση τους, καθώς οι επισκέπτες/χρήστες του διαδικτυακού τόπου αποκτούν πρόσβαση σε αυτές με δική τους ευθύνη. Η εταιρία δεν έχει υποχρέωση να ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων διαδικτυακών τόπων και ιστοσελίδων, στα οποία παραπέμπει μέσω συνδέσμων, ή διαφημιστικών ενδείξεων.
9. Η εταιρία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του δικτύου της, παρόλο που δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες του διαδικτυακού τόπου ή των διακομιστών (servers) θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς ή άλλα παρόμοια στοιχεία.
10. Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει, μεταβάλλει το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου, καθώς και τους όρους χρήσης αυτού, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, με μόνη την ανακοίνωσή τους μέσω του διαδικτυακού της τόπου.
11. Δεδομένης της μορφής του Διαδικτύου, η εταιρία δεν ευθύνεται, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης των ιστοσελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του παρόντος διαδικτυακού τόπου και δεν εγγυάται ότι κάθε σχετικός μ’ αυτόν διαδικτυακός τόπος ή οι διακομιστές (servers) μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεση των επισκεπτών/χρηστών, δεν περιέχουν «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά, όπως δεν εγγυάται την ορθότητα, την πληρότητα ή τη διαθεσιμότητα των περιεχομένων, ιστοσελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματα από τη χρήση τους.
12. Το παρόν αποτελεί συνολική συμφωνία μεταξύ της εταιρίας και του επισκέπτη/χρήστη των ιστοσελίδων και δεσμεύει μόνο αυτούς. Η επίσκεψη/χρήση αυτού του δικτυακού τόπου προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των περιγραφόμενων εδώ όρων χρήσης, ενώ η πλοήγηση και παραμονή στον δικτυακό τόπο, συνιστά έμπρακτη αποδοχή των όρων. Καμία τροποποίηση αυτών των όρων χρήσης δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν αποτελεί μέρος της συμφωνίας αν δεν αποδεικνύεται εγγράφως και δεν ενσωματώνεται στους παρόντες όρους χρήσης.
13. Κατά την επίσκεψή του είναι πιθανό να ζητηθεί από τον επισκέπτη/χρήστη του διαδικτυακού τόπου της εταιρίας στις ιστοσελίδες της να δηλώσει (προσωπικά) δεδομένα του (όνομα, επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση κλπ.), προκειμένου είτε να ενεργοποιηθούν υπηρεσίες της εταιρίας (περιοδική ηλεκτρονική ενημέρωση, αποστολή ενημερωτικού υλικού σε κινητά ή/και σταθερά ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας κλπ.) είτε να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί του, εφόσον συγκατατεθεί υποβάλλοντας τα στοιχεία αυτά ο επισκέπτης/χρήστης ρητά, έτσι ώστε να ενημερώνεται για νέα προϊόντα και υπηρεσίες της εταιρίας. Διευκρινίζεται ότι η εταιρία δεν διαθέτει δημόσια προσβάσιμο κατάλογο ηλεκτρονικών διευθύνσεων των πελατών και των επισκεπτών/χρηστών του διαδικτυακού τόπου της και η ηλεκτρονική ταυτότητα (IP) της διεύθυνσης μέσω της οποίας αποκτά πρόβαση στο internet κάθε επισκέπτης αξιοποιείται μόνον για τη συγκέντρωση στατιστικών δεδομένων. Προσωπικά δεδομένα (π.χ. ονόματα πρόσβασης κλπ) που εμφανίζονται οπουδήποτε στις ιστοσελίδες και στις υπηρεσίες του παρόντος διαδικτυακού τόπου προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας της ως άνω επικοινωνίας και δεν θα χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Κανονισμού προστασίας προσωπικών δεδομένων (2016/679/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016), σχετικά με την προστασία από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
14. Σχετικά με προσωπικά δεδομένα που τίθενται σε γνώση της εταιρίας, ακόμη και αν δεν ζητήθηκαν, ισχύουν τα εξής:i.- Η εταιρία δε συλλέγει, εν γνώσει της, δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από πρόσωπα που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.ii.- Η εταιρία δεν παρέχει υπηρεσίες εύρεσης εργασίας.iii.- Για κάθε επικοινωνία επισκέπτη/χρήστη του διαδικτυακού τόπου της εταιρίας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τηρεί αρχείο της επικοινωνίας αυτής και των πληροφοριών που διακινήθηκαν και να χρησιμοποιήσει κάθε πληροφορία που της παρασχέθηκε, προκειμένου να ανταποκριθεί σε κάθε σχετικό αίτημα του πελάτη ή επισκέπτη/χρήστη της ή για την προστασία των εννόμων συμφερόντων της.
15. Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αποστέλλει προς τους επισκέπτες/χρήστες του διαδικτυακού τόπου της μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με περιοδικές ενημερώσεις, ενώ συνεργάζεται με τρίτα πρόσωπα, τα οποία της παρέχουν υπηρεσίες, οι οποίες ενδεικτικά και όχι περιοριστικά μπορεί να σχετίζονται με εταιρίες φιλοξενίας διαδικτύου, ανάλυσης δεδομένων, υποστήριξης λογισμικών συστημάτων και άλλων διοικητικών ή μη συστημάτων και υπηρεσιών ασφαλείας. Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αποκαλύπτει στα πρόσωπα αυτά πληροφορίες με κατά το μέτρο του δυνατού ανώνυμο τρόπο, αν αφορούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, στο βαθμό που αυτό σχετίζεται με το σκοπό της παροχής από αυτά τα τρίτα πρόσωπα των υπηρεσιών τους προς την εταιρία. Οι σύμβουλοι λογισμικού της εταιρίας ενδέχεται να χρησιμοποιήσουν τέτοιες πληροφορίες για τον σκοπό της τροποποίησης, εξέλιξης και ανάπτυξης, βελτίωσης και αξιολόγησης της τεχνολογίας έρευνας και ανάπτυξής τους. Συμμορφούμενη επιπλέον προς το νόμο, η εταιρία διατηρεί κάθε δικαίωμα να χρησιμοποιήσει ή γνωστοποιήσει κάθε πληροφορία που έχει συλλέξει προκειμένου να ενισχύσει ή προστατεύσει τα δικαιώματά της, την περιουσία της, την ασφάλειά της, αλλά και την ασφάλεια των επισκεπτών/χρηστών του παρόντος διαδικτυακού τόπου.
16. Η εταιρία λαμβάνει μέτρα ασφαλείας προκειμένου να αποτρέπει την απώλεια, κακή χρήση ή τροποποίηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των επισκεπτών/χρηστών του διαδικτυακού τόπου της. Επειδή κανένα σύστημα ασφαλείας ή σύστημα μετάδοσης και μεταφοράς δεδομένων μέσω του διαδικτύου δεν παρέχει 100% ασφάλεια, παρά το γεγονός ότι καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των επισκεπτών/χρηστών του παρόντος διαδικτυακού τόπου, η εταιρία δεν εγγυάται την ασφάλεια των διακομιστών της, των μέσων με τα οποία οι πληροφορίες μεταφέρονται από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή του υποκειμένου αυτών προς τους διακομιστές της εταιρίας ή οποιασδήποτε πληροφορίας περιέρχεται στην ΕΤΑΙΡΙΑ, όσον αφορά τον παρόντα διαδικτυακό τόπο.
17. Πωλήσεις που γίνονται διαμέσου του παρόντος διαδικτυακού τόπου καταλαμβάνονται από τις διατάξεις των άρθρων 513 επ. του Αστικού Κώδικα και ιδρύουν διαφορές που ανεξαρτήτως τόπου παράδοσης των πωληθέντων πραγμάτων επιλύονται από το Ειρηνοδικείο ή το Πρωτοδικείο Αθηνών. Ο αγοραστής κατανοεί ότι η εμφάνιση των πωλουμένων ειδών εξαρτάται από τις κατά περίπτωση ρυθμίσεις του μέσου προβολής που διαθέτει και μπορεί να αποκλίνει αισθητά από την πραγματικότητα, καθώς επίσης ότι η διενέργεια και η ασφάλεια των πληρωμών που θα επιχειρήσει διέπονται από τους ορισμούς των προκαθορισμένων, γενικώς παραδεδεγμένων ως ασφαλών συνδέσεων που παρέχουν οι μέθοδοι των πληρωμών αυτών (ενδεικτικά πιστωτικές, χρεωστικές ή άλλες κάρτες συναλλαγών, Paypal) – πληρωμή η οποία δεν εμφανίζεται σε συνδεδεμένο προς τα ως άνω μέσα πληρωμών λογαριασμό της εταιρίας δεν ισχύει ως καταβολή ή και εξόφληση του τιμήματος πωληθέντων ειδών και, εντεύθεν, δεν θεμελιώνει υποχρέωση παράδοσής τους.